Blogposts

Wanted: stop de misleiding van 17 miljoen ‘strafrechters’

7 juli 2017

Zoals het Nederlands elftal bijna 17 miljoen bondscoaches heeft, zo kent ons strafrecht bijna 17 miljoen rechters. Vrijwel iedereen heeft een mening over het strafrecht. In het voetbal wordt de mening niet zelden gevormd op basis van analisten in praatprogramma’s of gewoon op basis van wat men op beelden ziet. In het strafrecht ligt dat […]

Lees meer

Het ‘leeghalen’ van een vennootschap en de causaliteitsvraag

13 juni 2017

Het ligt zo voor de hand: het onlosmakelijke verband tussen de onrechtmatige daad en de dientengevolge geleden schade. Met andere woorden: causaliteit. Welke schade heeft de (gepretendeerde) onrechtmatige daad veroorzaakt? Die schade komt voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de schade ook naar redelijkheid kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW) en bijvoorbeeld daargelaten de beoordeling […]

Lees meer

EHRM geeft toepassing aan nieuw toetsingskader ne bis in idem

13 juni 2017

Op 18 mei 2017 heeft het EHRM in de zaak Jóhannesson e.a. tegen IJsland voor het eerst toepassing gegeven aan het nieuw toetsingskader voor ne bis in idem zoals dit uiteen is gezet in de baanbrekende (en controversiële) uitspraak van de Grote Kamer in de zaak A en B tegen Noorwegen.  In de zaak van […]

Lees meer

Positie ondernemingsraad in tijden van faillissement

9 juni 2017

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) tijdens faillissement. Ten grondslag aan de uitspraak lag de zaak die was aangespannen door de OR van DA Retailgroep en Retail Shared Service Centre tegen laatstgenoemden en diens curator (hierna gezamenlijk te noemen […]

Lees meer

De stem van ter beschikking gestelden moet kunnen klinken

9 juni 2017

In de Grondwet staat dat iedere Nederlander vanaf achttien jaar mag stemmen. Het stemrecht is dan ook een grondrecht. Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht; dat recht maakt deel uit van hun (rechts)burgerschap. Bij de afgelopen verkiezingen bleek dat niet iedere ter beschikking gestelde (hierna tbs-gestelde) zelf in de gelegenheid is zijn […]

Lees meer

Verkrijging eigendom stuk grond door bezitter te kwader trouw

9 juni 2017

De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 een interessante uitspraak gewezen over de verkrijging van een perceel grond door een bezitter die te kwader trouw was. Hij wist dat de grond eigendom van een ander (de gemeente) was. Op grond van deze uitspraak van de Hoge Raad kan de verkrijger te kwader trouw verplicht […]

Lees meer

1 4 5 6